استفاده از پلت‌فرم پیهاب در پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف

پلتفرم انرژی به درخواست پژوهشکده علوم وفناوری انرژی شریف به منظور توسعه ابزارهای سیستم یکپارچه مدیریت و بهینه سازی انرژی ومحیط زیست، طراحی و پیاده سازی شده است. پیهاب به منظور جمع آوری و تحلیل داده‌های سنسورهای این سیستم مدیریت انرژی به کار گرفته شده است. مشخصات اصلی این سیستم به شرح زیر است:

  • ثبت، نمایش و استخراج کلیه پارامترهای اندازه‌گیری شده به صورت لحظه‌ای
  • توسعه کاربرد تحلیل داده‌ها براساس قوانین ترمودینامیک با استفاده از کتابخانه نرم‌افزاری
  • ارائه نتایج تحلیل داده‌ها به فرم نموداری
  • پاسخ‌دهی به تغییرات آنی در داده‌های ارسالی از طرف سنسورها
  • اندازه‌گیری پارامترهای مورد بررسی در پایلوت شامل فشار و دمای سیال